Español Русский Български

Habeas Corpus и незаконно задържане в Испания

Habeas Corpus и незаконно задържане в Испания

По-рано Ви говорихме за основните права на задържаните лица и самото задържане. Днес Ви предлагаме статия за “Habeas Corpus” – термин който често се чува когато говорим за задържане, но всъщност е малко познат на практика.

Какво е Habeas Corpus?

Конституцията на Испания в член 17.4 посочва: “Законът урежда процедура “habeascorpus” за незабавно изправяне пред съда на всяко незаконно задържано лице. По същия начин, законът определя максималния срок на временното задържане“.

След казаното дотук, можем да потвърдим че процедурата “Habeas Corpus” е отговорна за защитата на правото на свобода на хората, като гарантира че задържането се преразглежда от съдията за да може да вземе решение относно неговата законност.

Тази процедура отговаря на принципите на бързина, елементарност, общовалидност и универсалност. Поради своята елементарност не е необходима намесата на адвокат или съдебен представител за започване на процедурата, която може да бъде извършена от самото задържано лице или от членовете на неговото семейство.

Процесът “HabeasCorpus” се разпростира върху защитата на всеки субект срещу незаконно лишаване от свобода от страна на правителството. Истината обаче е, че като цяло прилагането му е много ограничено, като се има предвид обхватът на правата с които разполага задържаното лице.

Habeas Corpus и незаконно задържане

В този смисъл, и в съответствие с разпоредбите на член 1 от Органичен закон 6/1984, от 24 май, уреждащ процедурата <<Habeas Corpus>>, тази специална процедура е оправдана за да се постигне незабавното предаване на компетентния съдебен орган на всяко незаконно задържано лице.

За тази цел, считат се за незаконно задържани:

– Лица лишени от свобода от който и да е субект, длъжностно или частно лице извън законовите условия при които задържането е уместно или в нарушение на изискванията на закона в това отношение. Това включва задържаните за по-дълъг от законово установения срок и лица чиито права не се спазват, въпреки законността на задържането.

– Лица които са незаконно настанени в някое помещение или място.

Как да се започне процедура Habeas Corpus?

Процедурата се открива писмено или чрез явяване пред държавния орган, негов представител или длъжностно лице, и може да бъде поискана от:

а) Лицето лишено от свобода, неговият съпруг/съпруга или лице намиращо се в подобна връзка на привързаност, низходящи, възходящи, братя и сестри и, когато е уместно, в случай на непълнолетни и недееспособни лица, техните законни представители.

б) Прокуратурата.

в) Омбудсманът.

г) Служебно, от съдията компетентен да разгледа молбата за <<Habeas Corpus>>, който може да бъде:

– Разследващият съдия на мястото където лицето е лишено от свобода; ако не е посочено,

– На мястото където е извършено задържането; и, при липса на горните,

– На мястото където за последен път е било известно местонахождението на задържаното лице.

– Централният съдия-следовател в случай че задържането е извършено по подозрение за принадлежност към въоръжена банда или към терористични елементи.

– Във военната юрисдикция, военният съдия-следовател начело на съдебния район в който е извършен арестът.

Изисквания към писмената молбата за Habeas Corpus

Молбата трябва да отговаря на следните изисквания:

– Име и лични обстоятелства на заявителя или задържаното лице ако е поискано от друго лице.

– Мястото където се намира задържан, както и всички обстоятелства които могат да бъдат посочени.

– Конкретна причина за молбата на “Habeas Corpus”.

Възможни решения на съдията относно молбата за Habeas Corpus

След това, молбата се отправя до компетентния съдия който, след като се запознае със съдържанието и, го изпраща на прокуратурата. Съдията може да отхвърли молбата, или да разпореди образуване на производство, като в този случай разпорежда задържаното лице да бъде доведено. След като изслуша задържаният, неговият адвокат и прокурора, ще вземе решение в съответствие с една от следните възможности:

1. Ако прецени че не е налице нито едно от обстоятелствата посочени в член първи от този закон, ще нареди прекратяването на производството, като обявява лишаването от свобода и обстоятелствата при които то се извършва за съответстващи със закона.

2. Ако прецени че е налице някое от обстоятелствата посочени в член първи от настоящия закон, ще предприеме в този момент една от следните мерки:

а) Освобождаването на лишеното от свобода лице, ако е било незаконно.

б) Да продължи ситуацията на лишаване от свобода в съответствие с приложимите към случая правни разпоредби, но, ако се счита за необходимо, в друго помещение, или под надзора на различни лица различни.

в) Лишеното от свобода лице да бъде незабавно изправено пред съда, ако е изтекъл законово установеният срок за задържането му.”

Съдиите имат на разположение 24 часа за да вземат решение. Ако преценят че задържането е незаконно, могат да освободят лицето, с мотивирана заповед.

В Lex Dixit една от основните проверки при оказване на помощ на задържани лица, е да се провери дали задържането е било незаконно или дали са били нарушени основните им права. Ако се нуждаете от правна помощ на територията на страната посетете нашата страница за контакти.