Español Русский English Български

LEX DIXIT TAX AND LEGAL SERVICIOS DE CONTABILIDAD

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Воденето на счетоводство е правно изискване за всички юридически лица. Правилното осчетоводяване е много важно, когато става въпрос за извличане на информация за текущото състояние на компанията и за предвиждане какво би се случило в следващите периоди и най-вече при евентуална данъчна проверка. Освен това администрацията изисква воденето на счетоводство с по-малко формални изисквания за самоосигуряващите се лица (именно Едноличните търговци, в Испания Aútonomos), чиято дейност има съществено значение.

В екипа на LEX DIXIT работят счетоводители и икономисти, специализирали Бизнес администрация и мениджмънт, явяващи се членове на Асоцияцията на икономистите, също така и помощник-счетоводители с професионално обучение в тази област.

Ежедневно нашите експерти помагат на клиентите ни във воденето на счетоводството и са насреща, за да Ви консултират и съветват в управлението на документооборота с доставчици и клиенти, и извършването на счетоводни операции, наред с всичко останало.

В допълнение, нашите счетоводители извършват непрекъснат и персонализиран мониторинг на дейността на клиентите ни и поддържат периодични срещи с тях, в които ги информират за развитието на бизнеса им и други важни акценти.

 

Нашето счетоводно обслужване включва:

 • Откриване и закриване на счетоводни сметки в отчетния период.
 • Анализ на първични документи.
 • Управление на счетоводните записвания.
 • Консултации по счетоводни въпроси, свързани с ежедневната дейност на фирмата.
 • Изготвяне на счетоводната отчетност: ежедневен баланс, основен, отчет за приходите и разходите (ОПР), текущи баланси, баланс на паричния оборот.
 • Подготовка на протокола за общото събрание на съдружниците за одобряване на годишните отчети.
 • Съставяне на официални книги (на съдружниците, протоколни книги и др.) и регистрацията им в Търговския регистър.
 • Изготвяне на годишни счетоводни отчети и подаването им в съответния областен търговски регистър, към когото компанията е регистрирана.

 

Можете да разчитате на нашите специалисти и за други счетоводни услуги, които предоставяме, като например:

 • Персонализирани отчети от експертен счетоводител
 • Актуализиране на просрочените сметки.
 • Проучване и ревизиране на счетоводството.
 • Изготвяне на счетоводни планове.
 • Изпълнение на аналитични процеси.